Média


Könyvajánlók, megvásárolhatóak itt, vagy a helyi gyülekezetben

A világnak ma is megvannak az Achábjai és Jezabeljei. A mi korunk vallása is hasonló módon bálványimádó, mint Illés idejében. Ezért akar ma Isten új Illésként elküldeni minket, szolgálni engedelmesen. Ahhoz, hogy az illési feladatot betöltsük, Illés Lelkével és erejével kell feltöltekeznünk. Szükséges megtanulnunk az Isten gondviselésébe vetett bizodalmat, tapasztalnunk kell az imádság erejét. Nekünk is - Illéshez hasonlóan - meg kell küzdenünk a kicsinyhitűséggel, a ránk-ránk törő félelemmel és csüggedéssel.
Csak Isten Lelkének erejével, az Illésben lakozó isteni lélek kettőzött erejével tudunk helytállni, mi "akikhez az időknek vége elérkezett" (1Kor 10:11).
Isten csak egyet kíván tőlünk: ébredést, engedelmes szolgálatot.
Mi is történt 10 napig abban a bizonyos „Felházban”? Egy jeruzsálemi épület felső, csendes, az ájtatosságoknak megfelelő helyén? — Buzgó imádat-magasztalás, bűnvallomás, hálaadás és könyörgés! Pontosan az történt, ami százhúsz embert gyökeresen megújított. Mark Finleynek az Advent Kiadó gondozásában megjelent kötete, az „Újíts meg ismét, Urunk” mellett, akár egy nagyon értékes munkafüzetnek is tekinthetjük a 10 NAP A FELHÁZBAN című kiadványát.
Szeretnél mindig életvidám, erős és egészséges lenni? Érdekel, hogyan űzheted el az unalmat és a rossz kedvet? Szeretnéd tudni mit tehetsz ennek érdekében? Most megtanulhatod, hogyan vigyázhatsz egészségedre és hogyan alkalmazhatod játszva az egészséges élethez szükséges szabályokat minden nap. Gyere és tudd meg, milyen sok érdekes felfedezés vár rád ebben a vidám, színes kis könyvben!
Amíg nem találkozunk olyan emberrel, aki - hogy így fogalmazzunk - más, mint mi vagyunk, nem sokat foglalkozunk olyan bibliai igazságokkal, amelyek nem bukkannak fel a mindennapos gyülekezeti gyakorlat, vagy a családi élet alkalmával. Néha sokkoló élményt jelent szembesülni egy, számunkra új látásmóddal.
Alex Bowen, a tervezőiroda vezetője felveszi munkatársának Clark Hanson-t, akiről az első hét vége felé kiderül, hogy egy különleges hitbeli szokást gyakorló ember. Nem is sejti, hogy Clark Hanson megjelenése gyökeresen megváltoztatja az ő életét, a családjáét, de az egész munkatársi közösségnek az életét is. Miközben Clark munkába lépésétől a végkifejletig kísérjük az eseményeket, mindnyájunk számára világossá válik, hogy nem új, hanem a legősibb, de az idők végéig aktuális, sőt, korunkban egyre időszerűbb vallási témának leszünk a részesei: mi az igazi hűség és szeretet Isten iránt? - ami nem a száj vallomásaiban, hanem az engedelmességben nyilatkozik meg.
A világ legszebb életrajza e mû, amely bemutatja Jézus földi életét és szolgálatát. Megismerhetjük mélységes szeretetét, szánakozását, kedvességét, bölcsességét és azt a végtelen türelmet, amellyel elviselte az emberek megvetését, gyalázkodását, hogy nem ismerték fel benne az Isten Fiát, aki a bukott ember megmentése céljából jött erre az agyongyötört, bûn-terhelt kis bolygóra...
 Ebben a könyvben Izrael népének történetét nyilatkoztatja ki Isten. Megtapasztalhatjuk az Úr jellemének sokoldalúságát, végtelen könyörületességét, tökéletes igazságosságát, határtalan bölcsességét, mérhetetlen hatalmát és örökkévaló szeretetét. Itt nem történelemrõl, tanulságos régi esetek sorsáról van szó csupán,hanem az üdvösség történetérõl.
Ez a könyv Izrael történetének legérdekesebb szakaszával foglalkozik. A királyság megalapításától a fogságig.
Láthatjuk, hogy Isten a történelem Ura, aki nem hagyja magára a világot. Rá akar mutatni az Izrael gyõzelmeibõl, kudarcaiból, botlásaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra, hogy gyakorlati segítséget nyújtson Isten népének a történelem sorsfordulói között a döntésre.
   Egy több mint száz esztendõvel ezelõtt megírt könyv, szerzõje Ellen Gould White, akinek számos munkáját fogadták érdeklõdéssel magyar olvasói. 1827 és 1915 között élt és munkálkodott fõként Amerikában. Életében 24 kötet könyve jelent meg nyomtatásban, halálakor pedig két újabb könyv kézirata várt kiadásra. Mintegy 4600 folyóiratcikket készített, 200-nál több kisebb füzetecskét írt és ezen kívül még több tízezer oldalnyi feljegyzés, levél és dokumentum maradt utána.
Ez a könyv 1888-ban jelent meg elõször, azóta több tucat nyelvre fordították. Annak a nagy sorozatnak a záró kötete ez, amelyet az elmúlt évek során magyar nyelven is megjelentettünk. Ez a sorozat a teremtéstõl az újjáteremtésig tekinti át a megváltási terv történetét, az üdvösségtörténetet. Ennek a hatalmas, több mint három és fél ezer oldalas sorozatnak ez a könyv volt az iránytûje, hiszen ez készült el elõször.
Azzal a biztos tudattal bocsátjuk útjára ezt a kötetet – amely a hetednapi adventisták számára klasszikus mûnek számít -, hogy a mai egyház, a mai kereszténység számára is komoly mondanivalója van.
 A „Boldog otthon” Ellen G. White, szülõknek írt értékes tanácsait tartalmazza. A családi élet minden mozzanatát érintve ad választ a kérdések sokaságára, amelyek manapság oly sok gondot okoznak a gondterhelt és gyakran aggódó édesanyáknak és édesapáknak. 
A világ történelmében még soha nem volt e könyvre sürgetõbben szükség, mint éppen most. A szülõk és gyermekek nem várták jobban az õket aggasztó dolgokra a helyes választ. Az otthonok sem voltak oly veszélyben, mint ma. Mindnyájan tudjuk, hogy a társadalom gyengeségei pusztán az egyes otthonokban tapasztalható viszonyok visszatükrözõdései. Az a tény is ismert, hogy a családokban végbemenõ pozitív változás, a megváltozott társadalomban tükrözõdik vissza. A „Boldog otthon” e változás reményében készült.
A könyvet az Ellen G. White Kiadványok Hivatala készítette elõ kiadásra. E munka összeállításakor az írónõ hét évtizeden át írt könyveibõl, illetve az egyházi lapoknak írt cikkeibõl készültek válogatott szemelvények.
 Krisztus, a nagy Tanító szerette a természetet. Számos tanítását akkor mondta el, amikor tanítványaival a tóparton, a folyó mentén vagy a dombok és völgyek között járt. Példázataiban a menny igazságait összekapcsolta a hétköznapok eseményeivel. Jézus a példázatok közismert képanyagával a lelki élet titkaira akar oktatni.

 

Online TV-k

 

 

 

 

 

 

 Ajánlott oldalak:
 

 

GALÉRIA

MÉDIA

KAPCSOLAT